Nikolay Semenov (@semenovkolya)

2 days ago

Ты прекрасен... 🐎 #horse

0 comments