அமிழ்தரசன் 🤺⚜ @earider23

🔸 YOUTUBER 🔸 🔸️ TECH - MECH 🔸️ 🔸️ ENTERTAINER 🔸️ 🔸️ CTRL + ALT + DELETE Negativity 😇🔸️ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 ⏸️itiver FOLLOW Pannama Poravan Corona Vaala Saavan 😸

474 Followers 887 Following 142 Posts